poniedziałek, 11 września 2017

Zabawki kreatywno - edukacyjne Thinkertoy. Jak wpływają na rozwój dziecka.Zabawki kreatywno – edukacyjne Thinkertoy przeznaczone są dla wszystkich dzieci – uzdolnionych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dla młodszych i starszych, wycofanych i kreatywnych.

               Wpływają na proces uczenia się, poznawania, nabywania sprawności motorycznej, myślenia, spostrzegania, koncentracji, kontrolę emocji, spełniają więc funkcje emocjonalno-motywacyjne i poznawcze.

               Zestawy Thinkertoy są niezbędne dla realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka – mają charakter terapeutyczny, wspierają dzieci w osiąganiu sukcesu, korygują zaburzone funkcje oraz rozwijają indywidualne uzdolnienia i predyspozycje dziecka.

               Nauka poprzez zabawę uczy współdziałania, daje poczucie własnej wartości i możliwości, rozwija zainteresowania, eliminuje stres i napięcie emocjonalne, stwarza okazję do kreatywności, angażuje myślenie, uwagę, wyobraźnię.

               Zabawki kreatywno – edukacyjne Thinkertoy rozwijają inteligencję operacyjną niezbędną w edukacji matematycznej. Wpływają korzystnie na rozwój dziecka z niepełnosprawnością ruchową.

Wpływ zestawów edukacyjnych Thinkertoy:

 • dziecko poszerza i rozwija swoje zainteresowania,
 • dąży do samodzielności i kreatywnych rozwiązań,

 • możliwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych (praca w grupie, prezentacja dokonań),
 • motywacja do uczenia się,
 • optymizm, dobry nastrój,
 • możliwość rehabilitacji manualnej i ruchowej,
 • rozbudzanie chęci eksperymentowania,
 • wzmacnianie samooceny dziecka,
 • wielkość elementów konstrukcyjnych ułatwia dzieciom aktywność,
 • wspierają w obszarze „Wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt”,
 • pozwalają rozumieć pojęcia związane z fizyką, matematyką, biologią, architekturą,
 • możliwość pracy indywidualnej, grupowej, współdziałanie z rówieśnikami, satysfakcja.Zabawki Thinkertoy są idealne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym  w stopniu lekkim:

 •  motywują do podejmowania działań,
 • wpływają na rozwój intelektualny,
 •  rozwijają zainteresowania w wielu dziedzinach,
 • pozwalają prawidłowo funkcjonować i komunikować się,
 • wspomagają w nauce matematyki, fizyki,
 • pozwalają na nabywanie praktycznych umiejętności,
 • zabawki  wpływają na atrakcyjność procesu poznania, sprzyja to pobudzaniu emocji i motywacji, większej koncentracji i lepszemu wykorzystaniu czasu.Zabawki kreatywno – edukacyjne Thinkertoy są niezastąpione w pracy, zabawie i nauce z dziećmi z zaburzeniami autystycznymi czy zaburzeniami Aspergera:
 
 • kształtują umiejętności społeczne dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zabawowych,
 •  wspomagają rozwój mowy i rozwój intelektualny wraz z edukacją matematyczną,
 •  wspomagają rozwój umysłowy poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
 •  wychowują do poszanowania otaczającego środowiska,
 • motywują do podejmowania działań i kreatywnych rozwiązań,
 • moderują właściwe typy zachowań w różnych sytuacjach,
 • uczą się współpracy i współdziałania,
 • redukują poziom stresu,
 • usprawniają motorycznie,
 • odkrywają i rozwijają indywidualne możliwości i uzdolnienia,
 •  koncentracja uwagi,
 • rozwijają wiarę w możliwości i umiejętności,
 • nie ograniczają działań dziecka.


Dzieci szczególnie uzdolnione:

Zestawy kreatywno – edukacyjne Thinkertoy dają następujące możliwości:

 • dokładność, dociekliwość,
 • rozwijają wiedzę z różnych dziedzin,
 • dają możliwość kojarzenia, rozumowania i wyciągania wniosków,
 • realizację oryginalnych pomysłów, konstruowanie nietypowych zabawek,
 • możliwość wyrażania własnej ekspresji,
 • indywidualizacja procesu kształcenia,
 • możliwość prawidłowego rozwoju społecznego,
 • twórcze podejście do zadań,
 • wszechstronnych zainteresowań,
 • kształtują ciekawość świata,
 • gwarantują wszechstronny rozwój,
 • wykorzystują metody poszukujące i twórcze,
 • uczą myślenia algorytmicznego, precyzji,
 • pozwalają na dokonywanie samooceny podejmowanych i zrealizowanych zadań, konstruktywną ocenę działań innych osób oraz przyjmowanie oceny od innych osób, w szczególności rówieśników,
 • stanowią atrakcyjny środek dydaktyczny.


Zabawki Thinkertoy a dzieci z chorobami przewlekłymi:

 • rozwijają procesy poznawcze,
 • pozwalają radzić sobie z emocjami,
 • atrakcyjność spędzania wolnego czasu,
 • optymizm,
 • kontakt i współpraca z rówieśnikami lub rodzicami,
 • zwiększają motywacji do nauki,
 • wzmacniają samoocenę,
 • aktywizują,
 • wspomagają rozwój dzieci przez zabawy konstrukcyjne.